Imatran yhteislukio

Imat­ran yh­teis­lu­kio on vuon­na 1908 pe­rus­tet­tu yleis­lu­kio, jos­sa opis­ke­lee noin 400 opis­ke­li­jaa. Imat­ran yh­teis­lu­ki­os­sa opis­ke­li­jat voi­vat to­teut­taa yk­si­löl­li­ses­ti omia aine­va­lin­to­jaan. Tar­jo­am­me hy­vän opis­ke­lu­ilma­pii­rin, jos­sa ar­vos­tam­me toi­sen ih­mi­sen kun­ni­oi­tus­ta, myön­tei­syyt­tä, it­se­näi­syyt­tä ja luo­vuut­ta.

Imat­ran yh­teis­lu­ki­os­sa päi­vä­lu­ki­on li­säk­si IB-lin­ja. IB Dip­lo­ma Prog­ram­me (DP) on kan­sain­vä­li­nen yli­o­pis­toon val­men­ta­va kou­lu­tus­oh­jel­ma, joka kes­tää kol­me vuot­ta. Ope­tus­kie­le­nä on eng­lan­ti. En­sim­mäi­nen vuo­si on val­men­ta­va vuo­si (Pre-DP), jol­loin opis­kel­laan suo­ma­lai­sen lu­ki­on en­sim­mäi­sen vuo­den kurs­se­ja. Kak­si seu­raa­vaa vuot­ta ovat var­si­nai­sia IB-opin­to­ja (DP), jol­loin opis­kel­laan kuut­ta eri oppi­ai­net­ta. Ete­lä-Kar­ja­lan IB-lu­kio toi­mii yh­teis­työs­sä Lap­peen­ran­nan ly­se­on lu­ki­on kans­sa.

Lu­ki­os­sa on kes­keis­tä su­ju­voit­taa opis­ke­li­jan siir­ty­mi­nen kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin ja edel­leen työ­e­lä­mään. Jo opin­to­jen ai­ka­na opis­ke­li­ja saa mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua kor­ke­a­kou­lu­jen opin­toi­hin ja muu­hun toi­min­taan. Li­sääm­me yh­teis­työ­tä yli­o­pis­toi­hin ja eri­tyi­ses­ti Itä-Suo­men yli­o­pis­ton Avoi­men yli­o­pis­ton kaut­ta on run­sas verk­ko­kurs­si­tar­jon­ta useil­ta eri tie­teen­a­loil­ta.

Ur­hei­le­vat opis­ke­li­jat voi­vat ha­keu­tua Ete­lä-Kar­ja­lan ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aan. Ur­hei­lu­a­ka­te­mia tar­jo­aa kol­me ker­taa vii­kos­sa oh­jat­tua har­joi­tus­ai­kaa sekä tu­kea opis­ke­lun ja ta­voit­teel­li­sen har­joit­te­lun yh­teen­so­vit­ta­mi­seen. Kult­tuu­ri­a­ka­te­mi­an toi­min­ta tans­sin osal­ta jat­kuu Tans­si­stu­dio Ja­min kans­sa ja mu­sii­kis­sa teem­me yh­teis­työ­tä Vir­ta-opis­ton kans­sa.

Imat­ran yh­teis­lu­kio ja Sai­maan am­mat­ti­o­pis­to tar­jo­a­vat mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa kak­sois­tut­kin­to. Pää­kou­lu­na on am­mat­ti­o­pis­to, jos­sa suo­ri­te­taan am­ma­til­li­nen pe­rus­tut­kin­to. Sa­maan ai­kaan am­ma­til­lis­ten opin­to­jen kans­sa suo­ri­te­taan myös lu­kio-opin­to­ja ja opis­ke­lu­jen päät­teek­si yli­op­pi­las­tut­kin­to.

Imat­ran yh­teis­lu­kio an­taa lu­kio-ope­tus­ta myös ai­kuis­lin­jal­la, jon­ka ope­tus an­ne­taan päi­väs­ai­kaan nuor­ten lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ryh­mis­sä. Ai­kuis­lin­jan kir­joil­la ole­va opis­ke­li­ja voi olla yli­op­pi­las­tut­kin­toon täh­tää­vä opis­ke­li­ja tai aine­o­pis­ke­li­ja, joka opis­ke­lee vain yk­sit­täi­siä ai­nei­ta.

Itä-Suo­men suo­ma­lais-ve­nä­läi­sen kou­lun lu­ki­on opis­ke­li­jat suo­rit­ta­vat lu­kio-opin­not Imat­ran yh­teis­lu­ki­os­sa. ISK-lu­ki­on eri­tyis­teh­tä­vä­nä on ve­nä­jän kie­len tai­don ja kult­tuu­rin tun­te­muk­sen li­sää­mi­nen sekä yrit­tä­jyy­den val­miuk­sien edis­tä­mi­nen. Lu­kio-ope­tuk­sen ta­voit­tee­na on myös pal­vel­la opis­ke­li­jan myö­hem­piä jat­ko-opis­ke­lu- ja työ­e­lä­mä­tar­pei­ta. Itä-Suo­men kou­lun lu­kio so­pii opis­ke­lu­pai­kak­si suo­ma­lai­sil­le pe­rus­kou­lus­sa A-ve­nä­jää opis­kel­leil­le, ve­nä­jää äi­din­kie­le­nään pu­hu­vil­le tai ve­nä­jää osaa­vil­le maa­han­muut­ta­ja­nuo­ril­le, joil­la on riit­tä­vä suo­men kie­len tai­to.

Laa­du­kas kou­lu­tus, moni­puo­li­set yh­tey­det ym­pä­röi­vään maa­il­maan, yh­tei­söl­li­nen ja osal­lis­ta­va toi­min­ta­kult­tuu­ri sekä hy­vin­voin­tia ja itse­tun­te­mus­ta tu­ke­vat elä­män­hal­lin­nan tai­dot vah­vis­ta­vat lu­ki­o­lai­sen sy­dä­men si­vis­tys­tä. Ta­voit­tee­na on lu­ki­o­lain mu­kai­ses­ti tu­kea lu­ki­o­lai­sen kas­vua hy­väk­si, tasa­pai­noi­sek­si ja si­vis­ty­neek­si ih­mi­sek­si sekä ak­tii­vi­sek­si yh­teis­kun­nan jä­se­nek­si. Yk­si­lön ja yh­teis­kun­nan kan­nal­ta tär­ke­ä­nä yh­tei­se­nä ta­voit­tee­na on klas­sis­ten si­vis­tys­i­han­tei­den to­teut­ta­mi­nen eli pyr­ki­mys to­tuu­teen, hy­vyy­teen ja kau­neu­teen.

Kuva Ilia Ku­nit­cyn

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023