Mansikkalan koulukeskus - muutamia käytänteitä liittyen kouluun

Man­sik­ka­lan uu­des­sa kou­lu­kes­kuk­ses­sa toi­mii Imat­ran yh­teis­lu­ki­on li­säk­si Man­sik­ka­lan alu­een pe­rus­o­pe­tus (luo­kat 1-9), var­hais­kas­va­tuk­sen esi­kou­lu­ryh­mät, 5-vuo­ti­ai­den ryh­mät ja vuo­ro­päi­vä­koti, nuo­ri­so­pal­ve­lut sekä Ekh­van opis­ke­li­ja­huol­to ja neu­vo­la­pal­ve­lut. Li­säk­si ti­lois­sa on ilta­käyt­töä Vir­ta-opis­ton ja lii­kun­ta­seu­ro­jen osal­ta.

• ulko­a­lu­eet ja si­säl­lä jul­ki­set ti­lat ovat ka­me­ra­val­vot­tu­ja

• saa­pu­es­sa­si kou­lul­le, jätä pol­ku­pyö­rä­si tai muu ajo­neu­vo­si sil­le osoi­tet­tuun paik­kaan
o au­to­jen park­kee­raus Ur­hei­lu­ta­lon pi­hal­le
o pää­oven P-alue on tar­koi­tet­tu Ekh­val­le

• si­sään saa­vu­taan lu­ki­ol­le osoi­te­tuis­ta ovis­ta 1, 3 tai 5

• kou­lu on ken­gä­tön, jo­ten ulko­ken­gät jä­te­tään tuu­li­kaap­piin niil­le osoi­tet­tui­hin ken­kä­hyl­lyi­hin
tai muu­ten il­moi­tet­tuun paik­kaan
o huo­mi­oi mah­dol­li­nen pe­rus­o­pe­tuk­sen ryh­mä­merk­kaus
o sisä­ken­gät on sal­lit­tu – huom! sisä­ken­gät pa­kol­li­set ke­mi­an luo­kas­sa

• lu­ki­o­lais­ten nau­la­koi­ta löy­tyy D- ja F-loh­kos­ta

• ti­la­päi­siä koo­dil­la käyt­töön otet­ta­via lo­ke­roi­ta löy­tyy D- ja F-loh­kois­ta
o toi­min­ta­peri­aate: lo­ke­ro kiin­ni, oma 4-nu­me­roi­nen koo­di kak­si ker­taa ja lo­ke­ro on lu­kos­sa
avaa­mi­seen saak­ka tai au­ke­aa 12 tun­nin pääs­tä
o jos unoh­dat koo­din, niin kään­ny vah­ti­mes­ta­rin tai kans­li­an puo­leen

• kou­lun si­säl­lä liik­ku­es­sa­si lu­ki­o­lai­sil­la ei ole käyn­tiä pe­rus­o­pe­tuk­sen ja var­hais­kas­va­tuk­sen
ti­loi­hin tai mui­hin ti­loi­hin il­man asi­aa

• kou­lun piha on va­paas­ti väli­tun­ti- ja hyp­py­tun­ti­käy­tös­sä lu­kuun ot­ta­mat­ta päi­vä­ko­din ai­dat­tua
pi­haa huo­mi­oi­den pie­net lap­set ja pe­rus­o­pe­tuk­sen mah­dol­li­set lisä­oh­jeet

• suu­reen osaan ope­tus­ti­lois­ta kul­je­taan toi­sen ope­tus­ti­lan kaut­ta
o älä myö­häs­te­le ja väl­tä tur­haa häi­rit­se­mis­tä

• kou­lus­sa on pal­jon lasi­sei­niä ja osa oppi­tun­neis­ta on myös avoi­mes­sa tai puo­li­a­voi­mes­sa
ti­las­sa
o anna työ­rau­ha ja älä häi­rit­se oman tai naa­pu­ri­ti­lan oppi­tun­tien kul­kua

• nou­da­ta Wil­mas­ta löy­ty­viä ruo­kai­lu­vuo­ro­ja, kos­ka syöm­me yh­des­sä var­hais­kas­va­tuk­sen ja pe­rus-
ope­tuk­sen kans­sa, jol­loin ruo­ka­la on var­sin täy­si koko ajan klo 10.30-13.00 vä­lil­lä

Muis­ta hy­vät ta­vat ja koh­te­li­as käy­tös, olet esi­merk­ki­nä pie­nem­mil­le! Pi­de­tään yh­des­sä huol­ta uu­des­ta kou­lus­ta ja il­moi­ta huo­maa­mis­ta­si epä­koh­dis­ta kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­le!

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023