Wilma

Käyt­tö­liit­ty­mä Wil­maa käyt­tä­vät opis­ke­li­jat, hei­dän huol­ta­jan­sa, opet­ta­jat sekä kou­lun muu hen­ki­lö­kun­ta.

Wil­maan pää­see osoit­tees­ta
imat­ra.insc­hool.fi

Wil­mas­ta löy­dät

Käyt­tä­jä­tun­nus opis­ke­li­joil­la
etu­nimi.suku­nimi@edu­vuok­si.fi

Imat­ra­lai­sil­la opis­ke­li­joil­la ja hei­dän huol­ta­jil­laan säi­ly­vät käy­tös­sä sa­mat Wil­ma-tun­nuk­set kuin pe­rus­kou­lus­sa; muis­ta kun­nis­ta tu­le­vat opis­ke­li­jat huol­ta­ji­neen saa­vat tun­nuk­sen, kun opis­ke­li­ja on hy­väk­syt­ty Imat­ran yh­teis­lu­ki­oon. Huol­ta­jan Wil­ma-tun­nus on voi­mas­sa sii­hen päi­vään saak­ka, kun opis­ke­li­ja täyt­tää 18 vuot­ta. Myös tä­män jäl­keen huol­ta­jal­la on mah­dol­li­suus pi­tää tun­nus voi­mas­sa, mi­kä­li täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja an­taa sii­hen suos­tu­muk­sen­sa. Suo­sit­te­lem­me, että opis­ke­li­ja an­taa huol­ta­jal­leen lu­van seu­ra­ta opin­to­jen­sa ete­ne­mis­tä koko lu­ki­on ajan.

Opis­ke­li­ja sel­vit­tää kaik­ki pois­sa­o­lon­sa Wil­man kaut­ta. Ala­i­käis­ten opis­ke­li­joi­den pois­sa­olo­sel­vi­tyk­set kir­jaa huol­ta­ja; täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja kir­jaa pois­sa­olo­sel­vi­tyk­sen­sä itse.

Uusi Wil­ma-tun­nus huol­ta­jal­le  https://imat­ra.insc­hool.fi/con­nect 

OHJE: Oma­toi­mi­sen sala­sa­nan pa­lau­tuk­sen käyt­töön­otto

https://dri­ve.goog­le.com/file/d/1ZlBxnnq__2cAOS8nV6vx04WoGZdt2blw/view

OHJE: @edu.imat­ra.fi ja @edu­vuok­si.fi – tun­nuk­sen sala­sa­nan
pa­laut­ta­mi­nen oma­toi­mi­ses­ti

https://dri­ve.goog­le.com/file/d/105k3ZAm2mDXpK0Gh4yijJR­tawsRH-vK_/view?usp=sha­ring

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023