Ylioppilastutkinto

Yli­op­pi­las­tut­kin­to jär­jes­te­tään kah­des­ti vuo­des­sa. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan si­vut osoit­tees­sa
www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi

YTL Koe­päi­vät

Yo-tut­kin­non ke­vääl­lä 2022 tai myö­hem­min aloit­ta­vil­la tut­kin­toon kuu­luu vii­si ko­et­ta, jois­ta äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den koe on pa­kol­li­nen kai­kil­le. Li­säk­si ko­ke­las va­lit­see vä­hin­tään kol­me ko­et­ta seu­raa­vis­ta: ma­te­ma­tiik­ka, toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, vie­ras kie­li tai re­aa­li. Vii­den­nen ko­keen ko­ke­las va­lit­see itse, esim. toi­nen re­aa­li tai vie­ras kie­li.

Tut­kin­toon vaa­dit­tu­jen vii­den ko­keen li­säk­si ko­ke­las voi suo­rit­taa yh­den tai use­am­man muun ko­keen. Ko­ke­las voi ha­lu­tes­saan suo­rit­taa eri oppi­mää­rien ko­kei­ta sa­mas­sa tut­kin­to­ai­nees­sa. Sa­man ai­neen eri oppi­mää­rien ko­keet voi­daan kui­ten­kin las­kea suo­ri­tuk­sek­si vain ker­ran, esi­mer­kik­si ly­hyt ja pit­kä ma­te­ma­tiik­ka tai evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen us­kon­to ja or­to­dok­si­nen us­kon­to.

Yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­keet pe­rus­tu­vat aina val­ta­kun­nal­li­sen tun­ti­jaon pa­kol­li­siin ja sy­ven­tä­viin kurs­sei­hin. Pa­kol­lis­ten kurs­sien oppi­mää­rät har­voin riit­tä­vät hy­vän tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­seen, mi­kä­li opis­ke­li­jal­la ei ole muu­ta kaut­ta han­kit­tua osaa­mis­ta ai­nees­sa. Huo­leh­di siis sii­tä, ett­et mene yli­op­pi­las­tut­kin­toon lii­an ai­kai­sin ja riit­tä­mät­tö­min val­miuk­sin!

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Opis­ke­li­ja il­moit­tau­tuu tut­kin­toon täyt­tä­mäl­lä il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen Wil­mas­sa ja lä­het­tä­mäl­lä opin­to-oh­jaa­jal­le var­mis­tus­vies­tin. Ke­vään tut­kin­toon il­moit­tau­du­taan vii­meis­tään 23.11. ja syk­syn tut­kin­toon vii­meis­tään 5.6. Il­moit­tau­tu­mi­nen tut­kin­toon on si­to­va.

Eri­tyis­jär­jes­te­lyt

”Ko­ke­las voi sai­rau­den, vam­man, lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen eri­tyis­vai­keu­den, vie­ras­kie­li­syy­den taik­ka muun nii­hin rin­nas­tet­ta­van syyn vuok­si suo­rit­taa yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­keet poik­ke­a­vas­ti (Laki yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta). Edel­lä mai­ni­tut syyt ei­vät au­to­maat­ti­ses­ti oi­keu­ta eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den käyt­töön, vaan edel­ly­tyk­se­nä on, että syy es­tää ko­ke­las­ta suo­rit­ta­mas­ta ko­et­ta sa­mal­la ta­voin kuin muut ko­ke­laat. Eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den tar­koi­tuk­se­na on luo­da ko­ke­lail­le koh­tuul­li­set ja yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det ko­kei­den suo­rit­ta­mi­seen. Eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den si­säl­tö mää­räy­tyy ta­paus­koh­tai­ses­ti syi­den luon­teen ja nii­den ai­heut­ta­mien vai­keuk­sien as­teen mu­kai­ses­ti. Lu­kio-opin­nois­sa tai muis­sa opin­nois­sa ha­vait­tu tuen tar­ve ja to­teu­te­tut tuki­toi­met toi­mi­vat yh­te­nä pe­rus­tee­na eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den tar­vet­ta ar­vi­oi­ta­es­sa. Mui­ta­kin pe­rus­tei­ta voi­daan käyt­tää eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den myön­tä­mi­sel­le.” (Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta, Koe­suo­ri­tus­ta hei­ken­tä­vän syyn huo­mi­oon ot­ta­mis­ta kos­ke­vat mää­räyk­set ja oh­jeet).

Eri­tyis­jär­jes­te­ly­ha­ke­mus teh­dään yh­des­sä eri­tyis­o­pet­ta­jan kans­sa.

Ha­jaut­ta­mi­nen

Yli­op­pi­las­tut­kin­non voi suo­rit­taa ha­jau­te­tus­ti. Täl­löin nel­jään pa­kol­li­seen ko­kee­seen tai uu­teen yo-tut­kin­toon vaa­dit­ta­viin vii­teen ko­kee­seen täy­tyy osal­lis­tua kol­men pe­rät­täi­sen suo­ri­tus­ker­ran ai­ka­na. Syk­syn kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­es­saan on huo­mi­oi­ta­va, että syk­syn kir­joi­tuk­siin ei ole ke­vään kal­tais­ta luku­va­paa­ta, jo­ten jo yh­den­kin ai­neen kir­joit­ta­mi­nen on useim­mi­ten riit­tä­vän suu­ri pon­nis­tus abi­tu­rien­til­le. Li­säk­si syk­syn ko­keet ajoit­tu­vat en­sim­mäi­sen jak­son päät­tö­vii­kon kans­sa sa­maan ai­kaan.

Ar­vi­oin­ti

Yli­op­pi­las­ko­keis­ta an­net­ta­vat arvo­sa­nat ja nii­tä vas­taa­vat pis­te­mää­rät ovat:

lau­da­tur 7
exi­mia cum lau­de ap­pro­ba­tur 6
mag­na cum lau­de ap­pro­ba­tur 5
cum lau­de ap­pro­ba­tur 4
lu­ben­ter ap­pro­ba­tur 3
abb­ro­ba­tur 2
im­pro­ba­tur (hy­lät­ty) 0

Arvo­sa­no­jen pis­te­mää­ril­lä on mer­ki­tys­tä kom­pen­saa­ti­os­sa, jon­ka avul­la voi saa­da yli­op­pi­las­tut­kin­non hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tua, vaik­ka jos­sa­kin pa­kol­li­ses­sa ko­kees­sa oli hy­lät­ty arvo­sana.

Jos ko­ke­las on suo­rit­ta­nut tut­kin­toon vaa­dit­ta­vis­ta vii­des­tä ko­kees­ta yh­den ko­keen hy­lä­tyl­lä arvo­sa­nal­la ja nel­jä hy­väk­sy­tyl­lä arvo­sa­nal­la, hän saa näis­tä nel­jäs­tä ko­kees­ta kom­pen­saa­ti­o­pis­tei­tä arvo­sa­no­jen pe­rus­teel­la seu­raa­vas­ti: lau­da­tur 7, exi­mia cum lau­de ap­pro­ba­tur 6, mag­na cum lau­de ap­pro­ba­tur 5, cum lau­de ap­pro­ba­tur 4, lu­ben­ter ap­pro­ba­tur 3 ja ap­pro­ba­tur 2. Ko­ke­laan saa­mat kom­pen­saa­ti­o­pis­teet las­ke­taan yh­teen, ja 10 kom­pen­saa­ti­o­pis­tet­tä kom­pen­soi hy­lä­tyn arvo­sa­nan. Jos ko­ke­las on suo­rit­ta­nut enem­män kuin vii­si ko­et­ta, hä­nel­le ote­taan kom­pen­saa­ti­o­pis­tei­den las­ke­mi­ses­sa huo­mi­oon tut­kin­toon vaa­dit­ta­vis­ta ko­keis­ta ne nel­jä ko­et­ta, jot­ka tuot­ta­vat kor­keim­man kom­pen­saa­ti­o­pis­te­sum­man. Yli­mää­räi­sis­tä ko­keis­ta ei an­ne­ta kom­pen­saa­ti­o­pis­tei­tä.

YTL Ylei­set mää­räyk­set ja oh­jeet

Hy­lä­tyn ja hy­väk­sy­tyn ko­keen uu­si­mi­nen

Yli­op­pi­las­tut­kin­non hy­lä­tyn ko­keen voi syk­sys­tä 2019 läh­tien uu­sia kol­me ker­taa hyl­kää­mis­tä seu­raa­vien kol­men tut­kin­to­ker­ran ai­ka­na. Hy­lä­tyk­si kat­so­taan myös koe, jo­hon ko­ke­las on il­moit­tau­tu­nut, mut­ta jää­nyt sii­hen il­man eri­tyi­sen pai­na­vaa syy­tä saa­pu­mat­ta tai jota ko­ke­las ei ole jät­tä­nyt ar­vos­tel­ta­vak­si. Tut­kin­non suo­rit­ta­nut hen­ki­lö saa uu­sia hy­lä­tyn ko­keen niin mon­ta ker­taa kuin ha­lu­aa.

Hy­lä­tyn vaa­ti­vam­man ta­son pa­kol­li­sen ko­keen voi myö­hem­min vaih­taa ly­hy­em­män oppi­mää­rän ko­kee­seen, kun­han joku toi­nen koe on vaa­ti­van ta­soi­nen. Hy­lä­tyn yli­mää­räi­sen ko­keen ta­soa ei voi vaih­taa ko­et­ta uu­sit­ta­es­sa.

Hy­väk­sy­tyn ko­keen saa uu­sia niin mon­ta ker­taa kuin ha­lu­aa. Ko­keen uu­si­mis­ajan­koh­dan voi va­li­ta itse.

Tie­toa ko­ke­laal­le

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023