Ruokailu

Ruo­kai­lu ta­pah­tuu ala­ker­ran ruo­ka­las­sa työ­jär­jes­tyk­sen mu­kai­ses­ti klo 11.45-12.15 tai klo 12.15-12.45. Kos­ka jaam­me ruo­ka­la­ti­lan ala- ja ylä­kou­lun op­pi­lai­den kans­sa, tu­lee ruo­kai­lu­aika­tau­lua ja ruo­ka­lan ylei­siä oh­jei­ta eh­dot­to­mas­ti nou­dat­taa. Päät­tö­vii­kol­la puo­len tun­nin ruo­ka­tau­ko on klo 11.45-12.45 vä­li­se­nä ai­ka­na.

Muis­ta hy­vät ta­vat:

Ota ruo­kaa vain sen ver­ran kuin syöt, ota lak­ki pois pääs­tä, älä käy­tä kän­nyk­kää ruo­ka­las­sa ja sano läh­ties­sä­si kii­tos!

Eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot

Eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot huo­mi­oi­daan ter­vey­del­li­sin pe­rus­tein kan­sal­li­nen al­ler­gi­a­oh­jel­ma huo­mi­oi­den sekä eet­ti­sin pe­rus­tein. Jot­ta pys­tym­me tar­jo­a­maan tar­jo­a­maan juu­ri oi­ke­an­lais­ta ruo­kaa, opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan tu­lee  il­moit­taa kir­jal­li­ses­ti eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­lo­mak­keel­la ruo­ka­va­li­on tar­pees­ta ja toi­mit­taa tie­to ruo­ka­pal­ve­lus­ta vas­taa­val­le hen­ki­lö­kun­nal­le.

Seu­raa­vis­ta eri­tyis­ruo­ka­va­li­ois­ta tu­lee toi­mit­taa ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen to­dis­tus/lau­sun­to:
di­a­be­tes, ke­li­a­kia, mai­to­al­ler­gia, vil­ja-al­ler­gia, ruo­ka-aine, joka ai­heut­taa ana­fy­lak­si­an vaa­ran tai ruo­ka-aine, joka ai­heut­taa vai­kei­ta oi­rei­ta

Seu­raa­vis­ta eri­tyis­ruo­ka­va­li­ois­ta ei tar­vit­se toi­mit­taa ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen to­dis­tus­ta/lau­sun­toa:
lak­too­si­ton ruo­ka­va­lio, kas­vis­ruo­ka­va­lio, us­kon­toon pe­rus­tu­va ruo­ka­va­lio tai ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lio

Eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­lo­mak­keen voi toi­mit­taa säh­kö­pos­til­la suo­raan val­mis­tus­keit­ti­öön tai kah­te­na kap­pa­lee­na suo­raan kou­lun keit­ti­öön alla ole­van lis­tan mu­kai­ses­ti.

Kou­lu­jen yh­teys­tie­dot 2023

Il­moi­tus eri­tyis­ruo­ka­va­li­os­ta

imat­ra.ku­vat.fi

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023