Muista nämä!

Opin­to­va­lin­nat

Opis­ke­li­ja te­kee opin­to­jak­so­va­lin­nat tar­jot­ti­meen il­moi­tet­tui­na ai­koi­na.

Opin­to­jak­sol­le il­moit­tau­tu­mi­nen

Opis­ke­li­jan on ol­ta­va läs­nä opin­to­jak­son en­sim­mäi­sel­lä oppi­tun­nil­la. En­sim­mäi­sel­lä oppi­tun­nil­la an­ne­taan tär­ke­ää tie­toa opin­to­ko­ko­nai­suu­den si­säl­lös­tä, sii­hen kuu­lu­vis­ta teh­tä­vis­tä ja sen ar­vi­oin­nis­ta. Jos opis­ke­li­ja sai­rau­den tai jon­kin muun syyn ta­kia jou­tuu ole­maan pois­sa ko. tun­nil­ta, on hä­nen sel­vi­tet­tä­vä pois­sa­o­lon­sa etu­kä­teen opet­ta­jal­le tai il­moi­tet­ta­va ky­sei­se­nä päi­vä­nä sai­rau­des­ta joh­tu­va pois­sa­o­lon­sa ryh­män­oh­jaa­jal­le. Muus­sa ta­pauk­ses­sa opis­ke­li­ja voi­daan pois­taa ky­sei­sen opin­to­jak­son ryh­mäs­tä.

Opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­nen

Opin­to­jak­so on suo­ri­tet­ta­va sen jak­son ai­ka­na, jol­loin se on opis­ke­li­jan opin­to-oh­jel­mas­sa. Mi­kä­li sai­rau­den tai muun pä­te­vän syyn vuok­si opin­to­jak­son suo­ri­tuk­ses­ta puut­tuu kes­kei­siä osa-alu­ei­ta, jot­ka es­tä­vät sen ar­vi­oin­nin, an­ne­taan kurs­sis­ta mer­kin­tä P = puut­tu­via suo­ri­tuk­sia. Puut­tu­vat suo­ri­tuk­set tu­lee teh­dä opin­to­jak­son uu­sin­ta­päi­vään men­nes­sä. Jos puut­tu­via suo­ri­tuk­sia ei hoi­de­ta mää­rä­a­jas­sa tai opin­to­jak­so kes­key­tyy muus­ta syys­tä, mer­ki­tään K = opin­to­jak­so kes­key­tet­ty. Kes­key­tet­ty opin­to­jak­so täy­tyy suo­rit­taa ko­ko­nai­suu­des­saan uu­del­leen eikä sitä voi tent­tiä!

Jos puut­tu­vat suo­ri­tuk­set joh­tu­vat sel­vi­te­tyis­tä sai­raus­pois­sa­o­lois­ta tai to­den­ne­tus­ta sai­rau­des­ta, voi  opet­ta­ja har­kin­tan­sa mu­kaan pi­den­tää puut­tu­vien suo­ri­tus­ten suo­ri­tus­ai­kaa.

Opin­to­jak­son kes­key­ty­mi­nen

Jos opis­ke­li­ja lai­min­lyö opin­to­jak­son opis­ke­lun, opis­ke­lu kes­key­tyy. Jos opin­to­jak­so on vaa­ras­sa kes­key­tyä, opet­ta­ja il­moit­taa asi­as­ta opis­ke­li­jal­le. Mi­kä­li opis­ke­li­ja lai­min­lyö edel­leen opis­ke­lun, opet­ta­ja il­moit­taa opin­to­jak­son kes­key­ty­mi­ses­tä kir­jal­li­ses­ti Wil­mas­sa.

Myö­häs­sä pa­lau­te­tut työt ja teh­tä­vät

Jos työt (esim. ai­neet, esi­tel­mät, tut­kiel­mat) pa­lau­te­taan vas­ta so­vi­tun päi­vän jäl­keen il­man pä­te­vää syy­tä, myö­häs­ty­mi­nen alen­taa työn ja mah­dol­li­ses­ti myös koko opin­to­jak­son arvo­sa­naa. Pie­nem­pien­kin osa­teh­tä­vien puut­tu­mi­nen voi alen­taa arvo­sa­naa.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023