Päättöviikko

Päät­tö­viik­ko on kun­kin jak­son seit­se­män (7) vii­meis­tä työ­päi­vää ja kun­kin opin­to­jak­son päät­tö­päi­vä pi­de­tään tar­jot­ti­men pal­ki­tuk­sen mu­kaan seu­raa­vas­ti:

päi­vä 1 2 3 4 5 6 7
palk­ki 1 2 3 4 5 6 7

Päät­tö­vii­kol­la tun­nit al­ka­vat pää­sään­töi­ses­ti klo 9.00 ja päät­ty­vät vii­meis­tään 13.30. Päät­tö­vii­kol­la ruo­ka­tau­ko (30 min) on klo 11.45-12.45 vä­li­se­nä ai­ka­na.

Muis­ta, että päät­tö­viik­ko on opin­to­jak­son yh­teen­ve­toa ja mah­dol­li­sia ko­kei­ta ym. teh­tä­viä var­ten. Aloi­ta päät­tö­päi­vään val­mis­tau­tu­mi­nen jo heti jak­son alus­sa!

En­nen päät­tö­päi­vään osal­lis­tu­mis­ta tu­lee sel­vit­tää ky­sei­sen opin­to­jak­son pois­sa­olot. Ko­keet pa­lau­te­taan en­nen jak­so­ar­vi­oin­tia, joka jul­kais­taan 10 arki­päi­vää jak­son päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Pois­sa­olo päät­tö­päi­väs­tä

Jos opis­ke­li­ja sai­rau­den tai muun pa­kot­ta­van syyn ta­kia jou­tuu ole­maan pois­sa opin­to­jak­son päät­tö­päi­väs­tä, hä­nen tu­lee olla em. päi­vä­nä yh­tey­des­sä Wil­ma-vies­til­lä kurs­sin opet­ta­jaan. Opis­ke­li­ja ei voi osal­lis­tua uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun, en­nen kuin on sel­vit­tä­nyt pois­sa­olon ky­sei­sen ai­neen opet­ta­jan kans­sa. Epä­sel­vis­sä ta­pauk­sis­sa vaa­di­taan lää­kä­rin­to­dis­tus.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023