Uusintakuulustelu

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu­jen päi­vät ovat

  1. jak­so ke 18.10.2023
  2. jak­so ke 20.12.2023
  3. jak­so ke 21.2.2024
  4. jak­so ke 24.4.2024
  5. jak­so pe 7.6.2024 (klo 9-12)

(luku­vuo­den ai­ka­na klo 16.00 – 19.00)

Jos opis­ke­li­ja ei pe­rus­tel­lun syyn vuok­si pys­ty osal­lis­tu­maan opin­to­jak­son päät­tö­päi­vään, oh­jeis­taa opet­ta­ja pyyn­nös­tä vaa­dit­ta­van kor­vaa­van suo­ri­tuk­sen. Mah­dol­li­seen ko­keen osal­ta voi osal­lis­tua uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun, mut­ta ko­keen li­säk­si opet­ta­ja voi vaa­tia opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­sek­si ja tasa­puo­li­sen ar­vi­oin­nin tu­ek­si myös mui­ta lisä­näyt­tö­jä.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja saa opin­to­jak­sos­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) on opis­ke­li­jal­la mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun yh­den ker­ran. Suo­ri­tus tu­lee teh­dä opin­to­jak­son päät­ty­mis­tä seu­raa­vas­sa uu­sin­ta­kuu­lus­te­lus­sa. Hy­lä­tyn opin­to­jak­son voi suo­rit­taa myös käy­mäl­lä sen uu­del­leen.

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­lus­sa voi teh­dä ai­no­as­taan yh­den opin­to­jak­son ko­keen. Uu­sin­ta­kuu­lus­te­lun koe­aika on 3 tun­tia ja opis­ke­li­jan tu­lee olla ko­kees­sa vä­hin­tään puo­let koe­a­jas­ta eli 1,5 tun­tia.

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­du­taan Wil­man kaut­ta suo­raan opin­to­jak­son opet­ta­jal­le vii­meis­tään kol­me (3) päi­vää en­nen ko­et­ta. 

Mi­kä­li opis­ke­li­ja on il­moit­tau­tu­nut uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun, eikä hä­nel­lä ole pä­te­vää syy­tä pois­sa­o­loon, hän on käyt­tä­nyt uu­sin­ta­oi­keu­ten­sa.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023