Lukio-opintojen rakenne

Kuva Imat­ran kau­pun­ki

Nuo­ril­le tar­koi­te­tun lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rän laa­juus on 150 opin­to­pis­tet­tä. Lu­kio-opin­not muo­dos­tu­vat lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (810/2018) liit­teen 1 mu­kai­sis­ta pa­kol­li­sis­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta, joi­ta kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tu­lee tar­jo­ta opis­ke­li­jal­le. Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen mu­kai­sia val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja nuo­ril­le tar­koi­te­tun lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rään tu­lee si­säl­tyä vä­hin­tään 20 opin­to­pis­tet­tä. Oppi­mää­rään voi li­säk­si si­säl­tyä lu­ki­o­dip­lo­meja ja mui­ta va­lin­nai­sia opin­to­ja kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän päät­tä­mäl­lä ta­val­la.

Ope­tus­hal­li­tus on laa­ti­nut lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen liit­tees­sä 1 tar­koi­tet­tui­hin pa­kol­li­siin ja val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin opin­toi­hin lu­kuun ot­ta­mat­ta te­maat­ti­sia opin­to­ja. Li­säk­si Ope­tus­hal­li­tus on laa­ti­nut ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet lu­ki­o­dip­lo­mei­hin. Lu­ki­o­dip­lo­mien laa­juus on kak­si opin­to­pis­tet­tä.

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä päät­tää, min­kä laa­jui­si­na opin­to­jak­soi­na opin­not tar­jo­taan opis­ke­li­jal­le. Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tu­lee kui­ten­kin tar­jo­ta opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suus suo­rit­taa lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen liit­teen 1 mu­kai­sia val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja kah­den opin­to­pis­teen laa­jui­si­na opin­to­jak­soi­na.  (LOPS 2021)

Lu­ki­on oppi­ai­neet ja­kau­tu­vat kai­kil­le pa­kol­li­siin opin­to­jak­soi­hin, nii­tä täy­den­tä­viin val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin ja kou­lun omiin va­lin­nai­siin/so­vel­ta­viin opin­toi­hin. Oppi­aine­koh­tai­set opin­to­pis­te­mää­rät löy­ty­vät Wil­mas­sa  ole­vas­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ta tun­ti­ja­ois­ta. Opin­to­jak­so­jen si­säl­löt ja ta­voit­teet käy­vät ilmi kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta. Val­ta­kun­nal­lis­ten va­lin­nais­ten/sy­ven­tä­vien ja kou­lu­koh­tais­ten va­lin­nais­ten/so­vel­ta­vien opin­to­jak­so­jen si­säl­lös­tä on tar­kem­paa tie­toa kou­lun koti­sivuilta ja Wil­mas­ta löy­ty­vis­sä op­pais­sa. Yksi opin­to­pis­te vas­taa 19 tun­nin työ­mää­rää.

Luku­vuo­si ja­kaan­tuu vii­teen (5) jak­soon. Kun­kin oppi­ai­neen oppi­mää­rä on ja­et­tu mo­duu­lei­hin. Ope­tus­suun­ni­tel­ma si­säl­tää pa­kol­li­sia ja va­lin­nai­sia mo­duu­le­ja. Opis­ke­li­jan tu­lee jo­kai­ses­sa jak­sos­sa suo­rit­taa ope­tuk­seen osal­lis­tu­en vä­hin­tään kuu­si (6) opin­to­pis­tet­tä . Poik­keus­ta­pauk­sis­sa on neu­vo­tel­ta­va reh­to­rin kans­sa. Jo­kai­nen jak­so päät­tyy päät­tö­viik­koon, jol­loin jär­jes­te­tään jak­sos­sa pi­det­ty­jen opin­to­jak­so­jen päät­tö­päi­vä, joka voi si­säl­tää ko­kei­ta, pro­jek­te­ja, esi­tyk­siä, vie­rai­lu­ja jne. Opis­ke­li­ja saa arvo­sa­nan kus­ta­kin suo­rit­ta­mas­taan mo­duu­lis­ta.

Kun­kin oppi­ai­neen pa­kol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set opin­to­jak­sot/ sy­ven­tä­vät kurs­sit ar­vi­oi­daan nu­me­roin 4-10. Mui­den va­lin­nais­ten opin­to­jen/so­vel­ta­vien kurs­sien ar­vi­oin­ti­na käy­te­tään suo­ri­tus­mer­kin­tää (S = hy­väk­syt­ty, H = hy­lät­ty).

Opis­ke­lu­aika lu­ki­os­sa voi vaih­del­la yk­si­löl­li­ses­ti 2–4 vuo­teen, jo­hon reh­to­ri voi poik­keus­ta­pauk­sis­sa an­taa yh­den vuo­den lisä­ai­kaa. Opis­ke­lu­ai­kaan­sa pi­den­tä­vien ja sitä har­kit­se­vien on aina neu­vo­tel­ta­va opin­to-oh­jaa­jan kans­sa. Suo­si­tel­tu opis­ke­lu­aika on 13 jak­soa eli kol­me vuot­ta.

Lu­kio-opin­not voi reh­to­rin lu­val­la kes­keyt­tää yh­den tai use­am­man jak­son ajak­si tai koko luku­vuo­dek­si lu­ki­o­paik­kaa me­net­tä­mät­tä. Vaih­to-op­pi­laak­si läh­te­vien tu­lee il­moit­taa hy­vis­sä ajoin vaih­to­suun­ni­tel­mis­taan sekä reh­to­ril­le että kou­lun kans­li­aan.

Lu­kio-opin­not suo­si­tel­laan teh­tä­väk­si si­ten, että päät­tö­to­dis­tuk­seen vaa­dit­ta­vat vä­hin­tään 150 opin­to­pis­tet­tä/75 kurs­sia ja­kaan­tu­vat kol­mel­le vuo­del­le suun­nil­leen seu­raa­vas­ti:

1. vuo­si: 12 opin­to­pis­tet­tä/jak­so ja 60 opin­to­pis­tet­tä/luku­vuo­si

2. vuo­si: 12 opin­to­pis­tet­tä/jak­so ja 60 opin­to­pis­tet­tä/luku­vuo­si

3. vuo­si: 10 opin­to­pis­tet­tä/jak­so ja 30 opin­to­pis­tet­tä/luku­vuo­si

Opis­ke­li­jan tu­lee seu­ra­ta omaa opin­to­pis­te­ker­ty­mään­sä koko lu­ki­on ajan; opis­ke­li­ja on itse vas­tuus­sa opin­to­jen­sa ete­ne­mi­ses­tä. Yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää hy­väk­sy­tyn yli­op­pi­las­tut­kin­non li­säk­si lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mis­ta eli kaik­kien sii­hen tar­vit­ta­vien opin­to­jen suo­rit­ta­mis­ta.

Opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa apu­na ovat tu­to­rit, ryh­män­oh­jaa­jat, opin­to-oh­jaa­jat ja reh­to­ri. Opis­ke­li­jan tu­lee teh­dä opin­to­jak­so­va­lin­tan­sa har­ki­ten ja si­tou­tua te­ke­miin­sä va­lin­toi­hin. On kui­ten­kin mah­dol­lis­ta tar­kis­taa opin­to-oh­jel­maan­sa en­nen uu­den jak­son al­kua Wil­mas­sa avoi­me­na ole­vien kurs­si­tar­jot­ti­mien avul­la. Muu­tok­sis­ta on hyvä kes­kus­tel­la ryh­män­oh­jaa­jan, opin­to-oh­jaa­jan tai reh­to­rin kans­sa var­mis­tu­ak­seen opin­to-oh­jel­man­sa jär­ke­vyy­des­tä ja opin­to­jen riit­tä­vyy­des­tä.

Lu­ki­os­sa pi­de­tään opis­ke­li­jan opin­nois­ta opin­to­kir­jaa, jos­ta il­me­ne­vät suo­ri­te­tut opin­to­jak­sot ja nii­den arvo­sa­nat. Opis­ke­li­jan opin­to­suo­ri­tuk­set nä­ky­vät Wil­mas­sa.

Lu­kio-opin­nois­sa me­nes­ty­mi­nen vaa­tii sään­nöl­lis­tä ja ak­tii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta opin­to­jak­so­jen oppi­tun­neil­le sekä tun­nol­lis­ta koti­teh­tä­vien ja muien opin­toi­hin liit­ty­vien töi­den te­ke­mis­tä.

Kun teet lu­kio-opin­to­jen suun­ni­tel­maa, mie­ti seu­raa­via asi­oi­ta:

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023