Opintojakson suorittaminen itsenäisesti

Opis­ke­li­ja voi suo­rit­taa opin­to­jak­son myös it­se­näi­ses­ti ope­tuk­seen osal­lis­tu­mat­ta. It­se­näi­seen suo­ri­tuk­seen tu­lee olla pe­rus­tel­tu syy ja sii­tä tu­lee so­pia opin­to­jak­son opet­ta­jan kans­sa vii­meis­tään jak­son en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä.  Poik­keus­ta­pauk­sis­sa (esim. pit­käl­li­nen sai­raus) on neu­vo­tel­ta­va reh­to­rin kans­sa.

Luku­jär­jes­tys­pääl­lek­käi­syy­det voi­vat edel­lyt­tää it­se­näis­tä suo­rit­ta­mis­ta, mut­ta täl­löin­kin nou­da­te­taan sa­mo­ja opin­to­jak­sol­le il­moit­tau­tu­mis­oh­jei­ta.

Osaa­mi­sen­sa opis­ke­li­ja osoit­taa opin­to­jak­son opet­ta­jan mää­rää­min ta­voit­tein te­ke­mäl­lä vaa­di­tut it­se­näi­set teh­tä­vät ja osal­lis­tu­mal­la päät­tö/lop­pu­tent­tiin. Tent­ti­ajan­koh­das­ta so­vi­taan opet­ta­jan kans­sa teh­tä­vien nou­ta­mi­sen yh­tey­des­sä ja tent­ti teh­dään pää­sään­töi­ses­ti päät­tö­vii­kon koe­ti­lai­suuk­sis­sa tai uu­sin­ta­kuu­lus­te­lun yh­tey­des­sä.

Opin­to­jak­soa ei voi suo­rit­taa it­se­näi­ses­ti, jos

• se on oppi­ai­neen en­sim­mäi­nen opin­to­jak­so
• oppi­ai­neen edel­li­nen opin­to­jak­so on suo­ri­tet­tu it­se­näi­ses­ti
• oppi­ai­neen edel­li­ses­tä opin­to­jak­sos­ta on hy­lät­ty arvo­sana
• opin­to­jak­so on ai­em­min kes­key­tet­ty

Jos edel­lä mai­nit­tu­jen eh­to­jen vuok­si opis­ke­li­jan opin­to­jen ete­ne­mi­nen vai­keu­tuu, tu­lee asi­as­ta neu­vo­tel­la reh­to­rin kans­sa.

It­se­näi­ses­ti opis­kel­lus­ta opin­to­jak­sos­ta edel­ly­te­tään hy­väk­syt­ty arvo­sana eli hy­lä­tyl­lä arvo­sa­nal­la (4 tai H) ei saa opin­to­pis­tei­tä. Hy­lät­tyä koe­arvo­sa­naa voi yrit­tää ko­rot­taa yh­den ker­ran.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023