Poissaolot

Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta (lu­ki­o­laki 30 §). Va­pau­tus ope­tuk­ses­ta on mah­dol­lis­ta ai­no­as­taan sai­rau­den tai etu­kä­teen saa­dun lu­van vuok­si.

Etu­kä­teen tie­dos­sa ole­van enin­tään kol­men (3) päi­vän va­paan myön­tää ryh­män­oh­jaa­ja ja sitä pi­dem­män reh­to­ri. Loma­mat­kan ta­kia myön­ne­tään enin­tään yh­den vii­kon (5 kou­lu­päi­vää) lupa. Lu­van yk­sit­täi­sen oppi­tun­nin pois­sa­o­loon myön­tää ky­sei­sen oppi­tun­nin opet­ta­ja.

Epä­sel­vis­sä ta­pauk­sis­sa va­paan myön­tä­mi­ses­tä neu­vo­tel­laan reh­to­rin kans­sa. Opis­ke­li­jan on so­vit­ta­va opin­to­jak­son opet­ta­jan kans­sa opin­to­jak­soon kuu­lu­vis­ta teh­tä­vis­tä pois­sa­o­lon­sa ai­ka­na ja hän si­tou­tuu suo­rit­ta­maan sa­mat opin­not kuin muut­kin opis­ke­li­jat ovat hä­nen pois­sa­o­lon­sa ai­ka­na teh­neet.

Ai­heet­to­mat pois­sa­olot alen­ta­vat opin­to­jak­son arvo­sa­naa. Jos ai­heet­to­mien pois­sa­o­lo­jen vuok­si jää opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­sen kan­nal­ta kes­kei­siä ta­voit­tei­ta saa­vut­ta­mat­ta tai suo­ri­tuk­sia te­ke­mät­tä, opin­to­jak­so jä­te­tään kes­key­ty­nee­nä ar­vi­oi­mat­ta ja/tai osal­lis­tu­mis­oi­keus päät­tö­ko­kee­seen evä­tään. Näin ol­len opin­to­jak­so täy­tyy suo­rit­taa ko­ko­nai­suu­des­saan uu­des­taan.

Opis­ke­li­jan tu­lee pyy­tä­mät­tä esit­tää huol­ta­jan vah­vis­ta­ma sel­vi­tys kai­kis­ta pois­sa­o­lois­taan opet­ta­jal­le heti kou­luun pa­lat­tu­aan. Sel­vi­tys teh­dään Wil­man kaut­ta ja sel­vi­tyk­ses­sä tu­lee il­me­tä myös pois­sa­olon syy. Myös etu­kä­teen saa­tu lupa ja muu­ten hy­väk­syt­ty pois­sa­olo tu­lee sel­vit­tää.

Hy­väk­syt­tä­viä pois­sa­o­lo­ja ovat mm. sai­raus, ter­veys­tar­kas­tus tai lää­kä­rin/ter­vey­den­hoi­ta­jan/ psy­ko­lo­gin/ku­raat­to­rin vas­taan­o­tol­la käyn­ti, auto­kou­lun vir­ka-ai­ka­na teh­tä­vät ko­keet, kut­sun­nat, yli­op­pi­las­ko­keet, hen­ki­lö­koh­tai­nen oh­jaus opin­to-oh­jaa­jan luo­na, oman per­heen per­he­juh­lat, kou­lun juh­lat, ret­ket mat­kat ja edus­tus­mat­kat sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen krii­sin sel­vit­tä­mi­seen tar­vit­ta­va va­paa. Jos hy­väk­syt­ty­jen pois­sa­o­lo­jen mää­rä kas­vaa suu­rek­si, vai­kut­taa se opin­to­jak­son ar­vi­oin­tiin ja suo­rit­ta­mi­seen.

Jos opis­ke­li­ja on il­man pä­te­vää syy­tä ja il­moit­ta­mat­ta pois­sa ope­tuk­ses­ta sekä muu­ten­kin lai­min­lyö opis­ke­lu­aan, voi­daan hä­net lu­ki­o­lain mu­kaan erot­taa lu­ki­os­ta. En­nen erot­ta­mis­ta reh­to­ri an­taa asi­as­ta kir­jal­li­sen va­roi­tuk­sen.

Uu­den oppi­vel­vol­li­suus­lain mu­kaan kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän teh­tä­vä­nä on seu­ra­ta opin­to­jen edis­ty­mis­tä. Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tu­lee il­moit­taa oppi­vel­vol­li­sen huol­ta­jal­le tai muul­le lail­li­sel­le edus­ta­jal­le, jos opin­not ei­vät edis­ty riit­tä­väs­ti. Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän on li­säk­si sel­vi­tet­tä­vä oppi­vel­vol­li­sen saa­mien kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tuki­toi­mien riit­tä­vyys sekä tar­vit­ta­es­sa oh­jat­ta­va oppi­vel­vol­li­nen ha­keu­tu­maan mui­den tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ten pal­ve­lui­den pii­riin.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023