Ryhmänohjaus

Kai­kil­le yh­tei­siä ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­oi­ta jär­jes­te­tään vä­hin­tään ker­ran jak­son ai­ka­na jous­to­tun­nil­la. Tuo­ki­oi­den aika­tau­lus­ta il­moi­te­taan Wil­mas­sa. Ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­oi­hin tu­lee osal­lis­tua.  Tuo­ki­ois­sa kä­si­tel­lään ajan­koh­tai­sia kou­luun ja opis­ke­luun liit­ty­viä ai­hei­ta sekä kes­kus­tel­laan ryh­män yh­teis­toi­min­nas­ta. Osa tuo­ki­ois­ta voi­daan pi­tää myös pie­nem­mis­sä ryh­mis­sä tai yk­si­löl­li­ses­ti.

Ryh­män­oh­jaa­ja seu­raa ryh­män­sä opis­ke­li­joi­den opin­to­me­nes­tys­tä ja ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta sekä tar­vit­ta­es­sa kes­kus­te­lee opis­ke­li­joi­den kans­sa ja oh­jaa hei­tä.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023