Arviointi

Ar­vi­oin­nin teh­tä­vä­nä on op­pi­mi­sen tu­ke­mi­nen ja oh­jaa­mi­nen sekä osaa­mi­sel­le ja op­pi­mi­sel­le ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sen nä­ky­väk­si te­ke­mi­nen. Uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan myös opis­ke­li­jan laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta tu­lee ar­vi­oi­da osa­na for­ma­tii­vis­ta ja sum­ma­tii­vis­ta ar­vi­oin­tia.

Opin­to­jak­son ar­vi­oin­ti

Opis­ke­li­jan edis­ty­mis­tä ar­vi­oi­daan moni­puo­li­ses­ti koko opin­to­jak­son ajan. Arvo­sana an­ne­taan opin­to­jak­son pää­tyt­tyä. Ar­vi­oin­nin teh­tä­vä­nä on an­taa pa­lau­tet­ta opis­ke­li­jal­le opin­to­jak­son ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta ja oppi­ai­neen opis­ke­lun ete­ne­mi­ses­tä.  Ar­vi­oin­nin tu­lee olla moni­puo­lis­ta ja pe­rus­tua pait­si mah­dol­li­siin kir­jal­li­siin ko­kei­siin, opin­to­jen edis­ty­mi­sen jat­ku­vaan ha­vain­noin­tiin ja opis­ke­li­jan tie­to­jen ja tai­to­jen ar­vi­oin­tiin.

Kun­kin oppi­ai­neen pa­kol­li­set ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa mää­ri­tel­lyt val­ta­kun­nal­li­set va­lin­nai­set opin­not/sy­ven­tä­vät kurs­sit ar­vi­oi­daan nu­me­roin 4-10. Mui­den va­lin­nais­ten opin­to­jen/so­vel­ta­vien kurs­sien ar­vi­oin­ti­na käy­te­tään suo­ri­tus­mer­kin­tää (S=hy­väk­syt­ty, H=hy­lät­ty).

Oppi­ai­neen oppi­mää­rän ar­vi­oin­ti

Ai­neen oppi­mää­rä on hy­väk­syt­ty, kun ky­sei­sen ai­neen pa­kol­li­sis­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta on hy­lät­ty­jä arvo­sa­no­ja enin­tään seu­raa­vas­ti:

Opis­ke­li­jan opis­ke­le­mia pa­kol­li­sia ja val­ta­kun­nal­li­sia opin­to­ja hy­lät­ty­jä opin­to­ja voi olla enin­tään
2 – 5 opin­to­pis­tet­tä 0
6 – 11 opin­to­pis­tet­tä 2
12 – 17 opin­to­pis­tet­tä 4
18 opin­to­pis­tet­tä tai enem­män 6

Oppi­ai­neen oppi­mää­rän arvo­sana mää­räy­tyy opis­ke­li­jan opis­ke­le­mien pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten va­lin­nais­ten opin­to­jen arvo­sa­no­jen opin­to­pis­tei­den mu­kaan pai­no­tet­tu­na arit­meet­ti­se­na kes­ki­ar­vo­na.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja osoit­taa eril­li­ses­sä kuu­lus­te­lus­sa suu­rem­paa kyp­syyt­tä ja pa­rem­paa oppi­ai­neen hal­lin­taa kuin opin­to­jak­so­jen arvo­sa­nois­ta mää­räy­ty­vä oppi­ai­neen arvo­sana edel­lyt­tää, tu­lee arvo­sa­naa ko­rot­taa.Li­säk­si arvo­sa­naa voi­daan ko­rot­taa, jos opis­ke­li­jan ar­vi­oin­nis­ta päät­tä­vät, että opis­ke­li­jan tie­dot ja tai­dot ovat hä­nen an­ta­mien­sa näyt­tö­jen pe­rus­teel­la oppi­ai­neen päät­tö­vai­hees­sa opin­to­jak­so­jen arvo­sa­no­jen pe­rus­teel­la mää­räy­ty­vää arvo­sa­naa pa­rem­mat.

Opin­to-oh­jauk­ses­ta (OP1 ja OP2) an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, hän on oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­tä lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä kä­sit­tää vain kak­si opin­to­pis­tet­tä, sekä va­lin­nai­sis­ta vie­rais­ta kie­lis­tä, mi­kä­li opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä niis­sä kä­sit­tää vain nel­jä opin­to­pis­tet­tä.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023