Matematiikan opinto-ohjelman tarkistaminen

Opis­ke­li­ja voi vaih­taa pit­kän ma­te­ma­tii­kan ly­hy­een niin ha­lu­tes­saan mis­sä opis­ke­lun­sa vai­hees­sa ta­han­sa. Vaih­dos­ta on neu­vo­tel­ta­va ja so­vit­ta­va ai­neen­o­pet­ta­jan sekä opin­to-oh­jaa­jan kans­sa.

Opis­ke­li­ja voi kor­va­ta ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan opin­to­jak­so­ja pit­kän ma­te­ma­tii­kan hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­te­tuil­la opin­to­jak­soil­la seu­raa­vas­ti:

MAA2 -> MAB2

MAA3 -> MAB3

MAA6 -> MAB8

MAA8 -> MAB5

MAA9 -> MAB7

Kor­vat­tu ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan opin­to­jak­son arvo­sana mää­räy­tyy vas­taa­van pit­kän ma­te­ma­tii­kan opin­to­jak­son arvo­sa­nan mu­kaan. Opis­ke­li­jal­la on oi­keus yrit­tää ky­seis­ten arvo­sa­no­jen ko­rot­ta­mis­ta osal­lis­tu­mal­la ker­ran ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan vas­taa­van opin­to­jak­son ko­kee­seen ko­ro­tus­kuu­lus­te­lus­sa tai käy­mäl­lä opin­to­jak­son uu­des­taan.

Muut pit­kän ma­te­ma­tii­kan hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­te­tut opin­to­jak­sot opis­ke­li­ja voi suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä liit­tää opin­to-oh­jel­maan­sa ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan va­lin­nai­sik­si opin­noik­si.

Kuva Pi­xa­bay

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023