Oppilaitoksesta eroaminen

Jos ei-oppi­vel­vol­li­nen opis­ke­li­ja paik­ka­kun­nal­ta muu­ton tai jon­kin muun syyn vuok­si jou­tuu ero­a­maan Imat­ran yh­teis­lu­ki­os­ta, hä­nen tu­lee en­nak­koon kes­kus­tel­la asi­as­ta ryh­män­oh­jaa­jan tai opin­to-oh­jaa­jan sekä reh­to­rin kans­sa.

Uu­des­sa oppi­vel­vol­li­suus­lais­sa to­de­taan, että jos oppi­vel­vol­li­nen itse il­moit­taa ero­a­van­sa oppi­lai­tok­ses­ta eli kes­keyt­tä­vän­sä opin­not, ero­a­mis­pää­tös­tä ei voi­da teh­dä en­nen kuin oppi­vel­vol­li­nen on osoit­ta­nut, että hä­nel­lä on uusi opis­ke­lu­paik­ka. Jos opis­ke­lu­oi­keus on päät­ty­mäs­sä opis­ke­li­jan run­sai­den pois­sa­o­lo­jen vuok­si, tu­lee kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän sel­vit­tää oppi­vel­vol­li­sen ti­lan­ne.

Oppi­vel­vol­li­nen voi­daan kat­soa eron­neek­si, jos hän on il­man pe­rus­tel­tua syy­tä pois­sa ope­tuk­ses­ta. Jos kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä ei saa tie­toa, että oppi­vel­vol­li­nen on jat­ka­nut opin­to­jaan toi­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa, teh­dään il­moi­tus asuin­kun­nan oppi­vel­vol­li­suu­den val­vo­jal­le.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023