Opintososiaaliset asiat

Opin­to­e­tuu­det

Opin­to­jen ai­ka­na opis­ke­li­jal­la on oi­keus eri­lai­siin Ke­lan mak­sa­miin etuuk­siin. Ohei­seen muis­ti­lis­taan on koot­tu opis­ke­li­jan tär­keim­mät Kela-asi­at aika­jär­jes­tyk­ses­sä.

Pika­opas opin­to­e­tuuk­siin

Kou­lu­mat­ka­tuki

Kou­lu­mat­ka­tu­kea kan­nat­taa ha­kea Oma­Ke­las­sa en­nen kou­lun al­kua – ver­kos­sa ha­ke­mi­nen no­peut­taa tuen saa­mis­ta

Kou­lu­mat­ka­tu­kea täy­tyy ha­kea joka luku­vuo­dek­si. Tuki kan­nat­taa ha­kea en­nen kou­lun al­kua, jot­ta kou­lu­mat­ka­tu­e­tun li­pun voi saa­da hy­vis­sä ajoin käyt­töön­sä. Tuen voi ha­kea hel­pos­ti Oma­Ke­las­sa.

Kela myön­tää kou­lu­mat­ka­tu­kea toi­sen as­teen oppi­lai­tok­ses­sa eli esi­mer­kik­si lu­ki­os­sa tai am­ma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa opis­ke­le­vil­le. Kou­lu­mat­ka­tu­kea voi saa­da, jos yh­den­suun­tai­nen kou­lu­mat­ka on pit­kä.

Kou­lu­mat­ka­tuen eh­dot ovat eri­lai­set sen mu­kaan, onko opis­ke­li­jal­la oi­keus oppi­vel­vol­li­suus­lain mu­kai­seen mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen vai ei. Opis­ke­li­ja voi sel­vit­tää kou­lu­mat­ka­tuen las­ku­ril­la, voi­ko hän saa­da kou­lu­mat­ka­tu­kea ja kuin­ka pal­jon.

Kou­lu­mat­ka­tuki täy­tyy ha­kea jo­kai­sel­le luku­vuo­del­le erik­seen. Tu­kea voi saa­da ai­kai­sin­taan ha­ke­mis­kuu­kaut­ta edel­tä­vän kuu­kau­den alus­ta al­ka­en. Jos esi­mer­kik­si ha­lu­aa saa­da tu­kea elo­kuun alus­ta al­ka­en, ha­ke­mus täy­tyy lä­het­tää syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Tuki kan­nat­taa kui­ten­kin ha­kea en­nen kou­lun al­kua, jot­ta voi saa­da Ke­lan tu­ke­man mat­ka­li­pun hy­vis­sä ajoin käyt­töön­sä.

Opis­ke­li­ja tar­vit­see verk­ko­a­si­oin­tia var­ten omat verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set

Tuen ha­ke­mi­nen on muut­tu­nut ja sen voi nyt ha­kea kä­te­väs­ti Oma­Ke­las­sa. Jot­ta opis­ke­li­ja voi ha­kea tuen it­se­näi­ses­ti Oma­Ke­las­sa, hän tar­vit­see omat verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­teen. Tun­nuk­set täy­tyy hank­kia omas­ta pan­kis­ta ja var­men­ne oman ope­raat­to­rin kaut­ta.

Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa ver­kos­sa ha­ke­mi­nen voi no­peut­taa tuen saa­mis­ta. Esi­mer­kik­si jos opis­ke­li­ja käyt­tää kou­lu­mat­kaan­sa Mat­ka­huol­lon, Wal­tin, HSL:n, Nys­sen tai Fö­lin lii­ken­net­tä, hän saat­taa saa­da niin sa­no­tun osto-oi­keu­den heti ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen. Täl­löin opis­ke­li­ja voi heti os­taa mat­ka­li­pun kou­lu­mat­ka­tu­et­tuun hin­taan esi­mer­kik­si li­pun­myy­jän verk­ko­kau­pas­ta.

Jos käyt­tää jo­tain muu­ta jul­kis­ta lii­ken­net­tä kuin edel­lä mai­nit­tu­ja, kou­lu­kul­je­tus­ta, itse jär­jes­tet­tyä tai use­aa kul­ku­ta­paa, tuen voi saa­da vas­ta, kun ha­ke­mus on kä­si­tel­ty.

Oma­Ke­las­ta voi kat­soa tie­don mah­dol­li­ses­ta osto-oi­keu­des­ta, onko ha­ke­mus rat­kais­tu ja kuin­ka pal­jon etuut­ta mak­se­taan. Kun Kela on kä­si­tel­lyt ha­ke­muk­sen, opis­ke­li­ja saa pos­tit­se ko­tiin­sa myös kir­jal­li­sen pää­tök­sen.

Myös muut ha­ke­mi­sen ta­vat ovat mah­dol­li­sia

Jos ala­i­käi­nen opis­ke­li­ja ei voi ha­kea tu­kea itse Oma­Ke­las­sa, huol­ta­ja voi ha­kea tuen ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan puo­les­ta. Jos huol­ta­ja ha­kee tuen opis­ke­li­jan puo­les­ta, mah­dol­li­nen osto-oi­keus myön­ne­tään kui­ten­kin opis­ke­li­jal­le it­sel­leen.

Tuen voi edel­leen ha­kea myös kou­lu­mat­ka­tuen ha­ke­mus­lo­mak­keel­la (KM 1). Jos tuen ha­kee ha­ke­mus­lo­mak­keel­la, asi­a­kas saa oi­keu­den li­pun os­toon vas­ta, kun Kela on kä­si­tel­lyt ha­ke­muk­sen.

Lue li­sää

Opis­ke­li­ja­kort­ti

Va­kuu­tuk­set

Imat­ran kau­pun­ki on va­kuut­ta­nut lu­ki­o­lai­set tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sel­la. Va­kuu­tus on voi­mas­sa oppi­tun­neil­la, väli­tun­neil­la, lu­ki­on työ­suun­ni­tel­man mu­kai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa sekä kou­lu­mat­koil­la (suo­rin reit­ti). Tapa­tur­mis­ta on il­moi­tet­ta­va vii­py­mät­tä ter­vey­den­hoi­ta­jal­le, opet­ta­jal­le, kou­lu­sih­tee­ril­le tai reh­to­ril­le. Va­kuu­tus ei kor­vaa opis­ke­li­jan sai­ras­tu­mi­seen liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023