Opiskeluterveydenhuolto

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon ta­voit­tee­na on yllä­pi­tää ja edis­tää opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia. Opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jat ja lää­kä­rit ovat osa opis­ke­lu­huol­toa. Yh­teis­työ­tä teh­dään moni­a­lai­ses­ti opis­ke­li­joi­den, huol­ta­jien, ku­raat­to­rei­den, psy­ko­lo­gin ja oppi­lai­tok­sen kans­sa.

Ter­vey­den­hoi­ta­ja Min­na As­ko­la on pai­kal­la nel­jä­nä päi­vä­nä vii­kos­sa huo­nees­sa D103 (Ekh­van sii­pi). Ajan­va­rauk­set ja yh­tey­den­otot ensi­si­jai­ses­ti kes­ki­te­tyn pu­he­lin­pal­ve­lun , puh. 05 3527260 (ma-pe 07:00 – 20:00) tai säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta. Pu­he­lin­pal­ve­lus­sa am­mat­ti­lai­nen te­kee hoi­don tar­peen ar­vi­oin­nin ja tar­vit­ta­es­sa ajan­va­rauk­sen oman oppi­lai­tok­sen ter­vey­den­hoi­ta­jal­le. Sai­ras­ta­pauk­sis­sa yh­tey­den­otto em. ajan­va­raus­nu­me­roon, jos­ta oh­ja­taan tar­vit­ta­es­sa ter­vey­saa­se­mal­le.

Kou­luun ja vas­taan­o­toil­le saa tul­la vain ter­vee­nä. Mi­kä­li sai­ras­tut kes­ken kou­lu­päi­vän, riit­tää, että il­moi­tat asi­as­ta ryh­män­oh­jaa­jal­le tai seu­raa­van tun­nin opet­ta­jal­le.

Ter­vey­den­hoi­ta­ja-, ku­raat­to­ri-, psy­ko­lo­gi-, psyk.sai­raan­hoi­ta­ja  ja sek­su­aa­li­neu­vo­ja­pal­ve­lut  ovat mak­sut­to­mia.  Käyt­tä­mät­tö­mäs­tä ja pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta lää­kä­ri­käyn­nis­tä pe­rin­tään 18 vuot­ta täyt­tä­neel­tä sak­ko­mak­su (kos­kee kaik­kia, myös mak­sut­to­mia lää­kä­ri­käyn­te­jä). Tie­tyt lää­kä­rin­to­dis­tuk­set ovat myös mak­sul­li­sia.

Ter­vey­den­hoi­toon kuu­luu myös suun ter­veys­tar­kas­tus vä­hin­tään ker­ran lu­ki­o­ai­ka­na. Opis­ke­li­jan tu­lee itse va­ra­ta aika tar­kas­tuk­seen.

https://www.ekh­va.fi/pal­ve­lut/ham­mas­hoi­to-pal­ve­lut/ham­mas­hoi­don-ajan­va­raus/

Lisä­tie­toa ter­vey­den­hoi­dos­ta, mak­suis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta saat osoit­tees­ta https://www.ekh­va.fi/

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023