Opiskelijan tuki

Eri­tyis­o­pet­ta­ja

Lu­ki­ol­la on oma pää­toi­mi­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja Tuu­la Kos­ma. Vas­taan­otto­tila on lu­ki­o­ti­lo­jen toi­sen ker­rok­sen huo­nees­sa D219.

Lu­ki­on eri­tyis­o­pet­ta­jan kans­sa on mah­dol­lis­ta sel­vit­tää op­pi­mi­seen liit­ty­viä vai­keuk­sia ja suun­ni­tel­la tar­vit­ta­via tuki­toi­mia. Kai­kil­le en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le teh­dään myös kie­lel­lis­ten tai­to­jen alku­kar­toi­tus eli ns. lu­ki­seu­la.

Ku­raat­to­ri- ja psy­ko­lo­gi­pal­ve­lut

Opis­ke­li­ja­huol­to­lain no­jal­la myös lu­ki­os­sa on saa­ta­vil­la kou­lu­ku­raat­to­rin ja kou­lu­psy­ko­lo­gin pal­ve­lui­ta.
Kou­lu­ku­raat­to­ri aut­taa opis­ke­li­joi­ta mo­niin eri­lai­siin elä­män­ti­lan­tei­siin liit­ty­vis­sä on­gel­mis­sa. Ylei­sim­piä syi­tä ta­paa­mi­sil­le ovat opis­ke­luun, so­si­aa­li­siin suh­tei­siin, mie­li­a­laan, opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­oon, ar­jen hal­lin­taan ja kes­kit­ty­mi­seen liit­ty­vät huo­let. Moni lu­ki­o­lai­nen tu­lee täy­si-ikäi­sek­si opin­to­jen­sa ai­ka­na, jol­loin it­se­näis­ty­mi­seen liit­ty­vät asi­at tu­le­vat ajan­koh­tai­sik­si. Täl­löin kou­lu­ku­raat­to­ri aut­taa ja oh­jaa opis­ke­li­joi­ta toi­meen­tu­loon ja asun­to­a­si­oi­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Kou­lu­ku­raat­to­ril­le voi va­ra­ta ajan oma­toi­mi­ses­ti tai oh­jau­tua huol­ta­jan, opet­ta­jan, ter­vey­den­hoi­ta­jan tai kou­lu­psy­ko­lo­gin kaut­ta. Ku­raat­to­ri­pal­ve­lut ovat opis­ke­li­jal­le va­paa­eh­toi­sia ja luot­ta­muk­sel­li­sia.

Kou­lu­psy­ko­lo­gi tu­kee opis­ke­li­joi­den psyyk­kis­tä ja so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia sekä ter­vet­tä iän­mu­kais­ta kas­vua ja ke­hi­tys­tä. Hän tar­jo­aa psy­ko­lo­gis­ta asi­an­tun­te­mus­taan ja tu­ke­aan opis­ke­luun. Kou­lu­psy­ko­lo­giin voit olla yh­tey­des­sä mm. ala­vi­rei­syy­den, ah­dis­tu­nei­suu­den ko­ke­mus­ten, ar­kuu­den, jän­nit­tä­mi­sen, stres­sin, eri­lais­ten krii­sien, jak­sa­mi­sen pul­mien ja op­pi­mis­vai­keuk­sien vuok­si.
Kou­lu­ku­raat­to­rin ja kou­lu­psy­ko­lo­gin työs­ken­te­ly pai­not­tuu oh­jauk­seen ja neu­von­taan. Käyn­neil­lä kar­toi­te­taan opis­ke­li­jan elä­män­ti­lan­net­ta ja tuen tar­vet­ta. Tar­peen mu­kaan opis­ke­li­ja oh­ja­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin ja/tai -hoi­toon. Kou­lu­ku­raat­to­ri ja kou­lu­psy­ko­lo­gi toi­mi­vat tar­vit­ta­es­sa link­ki­nä kou­lun ja eri yh­teis­työ­ta­ho­jen vä­lil­lä. He osal­lis­tu­vat kou­lun yh­tei­söl­li­seen opis­ke­li­ja­huol­to­ryh­mään oman alan­sa asi­an­tun­ti­joi­na.

Kou­lu­ku­raat­to­rit Tea Sa­vo­lai­nen ja Ju­lia Kuga ovat ta­vat­ta­vis­sa Man­sik­ka­lan kou­lu­kes­kuk­ses­sa, huo­ne D101. Hei­hin voi ot­taa yh­teyt­tä:
• pu­he­li­mit­se tai teks­ti­vies­til­lä Tea p. 040-8389483, Ju­lia p. 040-6256492 (Tea 1.-2. vsk, Ju­lia 3. vsk ja IB)
• Wil­man kaut­ta
Säh­kö­pos­ti tea.sa­vo­lai­nen@ekh­va.fi, ju­lia.kuga@ekh­va.fi

Kou­lu­psy­ko­lo­gi Tert­tu Mau­la on ta­vat­ta­vis­sa Man­sik­ka­lan kou­lu­kes­kuk­ses­sa, huo­ne D102 so­pi­muk­sen/tar­peen mu­kaan.
• ta­paa­mis­ajan tai kon­sul­taa­ti­o­ajan so­pi­mi­nen mie­lel­lään Wil­man kaut­ta
• yh­tey­den­otto pu­he­li­mit­se p. 040-502 8184
Säh­kö­pos­ti tert­tu.mau­la@ekh­va.fi

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023