Lukion oppimäärä

Opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut lu­ki­on oppi­mää­rän sil­loin, kun hän on suo­rit­ta­nut opin­to-oh­jel­maan­sa kuu­lu­vien ai­nei­den oppi­mää­rät hy­väk­sy­tys­ti ja lu­ki­on vä­him­mäis­o­pin­to­pis­te­mää­rä 150 opin­to­pis­tet­tä (94-102 pa­kol­lis­ta opin­to­pis­tet­tä ja vä­hin­tään 20 opin­to­pis­tet­tä val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja). Muis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta voi­daan mu­kaan lu­kea vain opis­ke­li­jan hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­mat opin­not.

Lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen ar­vi­oin­nis­sa nu­me­ro­arvo­sa­noin ar­vi­oi­daan kaik­ki pa­kol­lis­ten oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät sekä va­lin­nai­set vie­raat kie­let. Opin­to-oh­jauk­ses­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä. Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, hän on oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä kä­sit­tää vain kak­si opin­to­pis­tet­tä sekä va­lin­nai­sis­ta vie­rais­ta kie­lis­tä, mi­kä­li opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä niis­sä kä­sit­tää kor­kein­taan nel­jä opin­to­pis­tet­tä. S-mer­kin­tää on itse pyy­det­tä­vä en­nen lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mis­ta.
Päät­tö­to­dis­tuk­seen vaa­dit­ta­vat opin­not on suo­ri­tet­ta­va opin­to­jen päät­ty­es­sä syk­syl­lä 4.11. men­nes­sä ja ke­vääl­lä 30.4. men­nes­sä. Lisä­ai­kaa suo­ri­tuk­sil­le voi an­taa reh­to­ri lä­hin­nä ter­vey­del­li­sil­lä pe­rus­teil­la.

Yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sen voi saa­da vain lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­nut opis­ke­li­ja.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023