Laaja-alainen osaaminen

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa pait­si edis­te­tään oppi­ai­nei­den ta­voit­tei­den ja kes­keis­ten si­säl­tö­jen hal­lin­taa myös ke­hi­te­tään laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen eheyt­tä­mi­sek­si lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­siin on muo­toil­tu laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet, jot­ka muo­dos­ta­vat kaik­kien oppi­ai­nei­den yh­tei­set ta­voit­teet:

1) hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen
2) vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen
3) moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen
4) yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen
5) eet­ti­syys ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen
6) glo-baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen.

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen aut­taa suun­taa­maan oppi­ai­neis­sa opit­tu­ja tie­to­ja ja tai­to­ja käy­tän­nön elä­mään.

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen kä­sit­tää opis­ke­li­jan hy­vään yleis­si­vis­tyk­seen ja hy­väk­si ih­mi­sek­si kas­va­mi­seen, kes­tä­vän tu¬le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­seen sekä jat­ko-opin­to-, työ­e­lä­mä- ja kan­sain­väli­syys­val­miuk­siin tar­vit­ta­vien tie­to­jen, tai­to­jen, ar­vo­jen, asen­tei­den ja tah­don muo­dos­ta­man ko­ko­nai­suu­den.

Eheyt­tä­mis­tä edis­tää myös opin­to­jen uu­den­lai­nen ra­ken­ne. Pa­kol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set va­lin­nai­set opin­not on jä­sen­nel­ty lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­siin 1–3 opin­to­pis­teen mo­duu­leik­si, jois­ta pai­kal­li­ses­ti ra­ken­ne­taan joko oppi­ai­nei­den omia tai yh­tei­siä opin­to­jak­so­ja. Nämä en­tis­ten kurs­sien si­jaan laa­dit­ta­vat opin­to­jak­sot voi­vat olla laa­juu­del­taan ja muo­dol­taan eri­lai­sia. Opin­not ar­vi­oi­daan opin­to­jak­soit­tain. Mi­kä­li opin­to­jak­so koos­tuu use­as­ta oppi­ai­nees­ta, arvo­sa­nat an­ne­taan oppi­ai­neit­tain.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ar­vi­oin­ti

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa on ku­vat­tu kai­kis­sa oppi­ai­neis­sa, mi­ten laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet si­säl­ty­vät oppi­ai­neen opin­toi­hin. Ne on otet­tu huo­mi­oon myös oppi­ai­nei­den ta­voit­teis­sa. Pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­lään, mi­ten laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­ta ja osa-alu­ei­ta to­teu­te­taan eri opin­to­jak­sois­sa. Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen ar­vi­oi­daan osa­na kun­kin opin­to­jak­son for­ma­tii­vis­ta ja sum­ma­tii­vis­ta ar­vi­oin­tia.

Lu­ki­o­uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on myös edis­tää opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia ja tu­kea hei­tä opin­nois­saan yhä pa­rem­min. Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da sään­nöl­li­ses­ti tar­pei­den­sa mu­kais­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta ja muu­ta opin­toi­hin ja jat­ko-opin­toi­hin ha­keu­tu­mi­seen liit­ty­vää oh­jaus­ta. Opis­ke­li­jal­la, jol­la on op­pi­mis­vai­keuk­sien vuok­si vai­keuk­sia suo­riu­tua opin­nois­taan, on oi­keus saa­da eri­tyis­o­pe­tus­ta ja muu­ta op­pi­mi­sen tu­kea.

Laa­du­kas kou­lu­tus, moni­puo­li­set yh­tey­det ym­pä­röi­vään maa­il­maan, yh­tei­söl­li­nen ja osal­lis­ta­va toi­min­ta-kult­tuu­ri sekä hy­vin­voin­tia ja itse­tun­te­mus­ta tu­ke­vat elä­män­hal­lin­nan tai­dot vah­vis­ta­vat lu­ki­o­lai­sen sy­dä­men si­vis­tys­tä. Ta­voit­tee­na on lu­ki­o­lain mu­kai­ses­ti tu­kea lu­ki­o­lai­sen kas­vua hy­väk­si, tasa-pai­noi­sek­si ja si­vis­ty­neek­si ih­mi­sek­si sekä ak­tii­vi­sek­si yh­teis­kun­nan jä­se­nek­si. Yk­si­lön ja yh­teis­kun­nan kan­nal­ta tär­ke­ä­nä yh­tei­se­nä ta­voit­tee­na on klas­sis­ten si­vis­tys­i­han­tei­den to­teut­ta­mi­nen eli pyr­ki­mys to­tuu­teen, hy­vyy­teen ja kau­neu­teen. (LOPS2021)

Kuva OPH

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023