Imatran yhteislukion opiskelijaprofiili

Lu­ki­om­me ta­voit­tee­na on kas­vat­taa opis­ke­li­jas­ta elin­i­käi­nen op­pi­ja, joka on yh­tei­sön toi­mi­va jä­sen.

Hän ot­taa vas­tuu­ta op­pi­mi­ses­taan, on tie­don­ja­noi­nen ja aset­taa it­sel­leen ta­voit­tei­ta.

Hän on on­gel­man­rat­kai­su­ky­kyi­nen ja pys­tyy it­se­näi­seen pää­tök­sen­te­koon.

Hän on oma-aloit­tei­nen, osal­lis­tu­va ja vas­tuun­tun­toi­nen.

Hän on kriit­ti­nen ajat­te­li­ja, joka us­kal­taa ot­taa ris­ke­jä eikä pel­kää epä­on­nis­tua.

Hän pi­tää huol­ta hy­vin­voin­nis­taan ja kan­taa vas­tuu­ta ym­pä­ris­tös­tä.

Hän on koh­te­li­as, huo­mi­oi toi­set ja yllä­pi­tää opis­ke­lu­rau­haa.

Hän on su­vait­se­vai­nen ja suh­tau­tuu avoi­mes­ti sekä en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti eri­lai­suu­teen ja eri­lai­siin mie­li­pi­tei­siin.

Hän ar­vos­taa omaa ja mui­den kult­tuu­re­ja sekä osaa toi­mia kan­sain­vä­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023